Hướng dẫn config file commonserver.cfg trong Mu Online

Hướng dẫn config file commonserver.cfg trong Mu Online mới ra đơn giản, dễ hiểu

Language = 3 ; 0:Korea, 1:English, 2:Japan, 3:China, 4:Taiwan
ItemSerialCheck = 1 //khi 2 item trùng serial click vào sẽ bị dis.
SpeedHackPlayerBlock = 1
AddExperience = 2000 //điểm kinh nghiệm, Exp càng nhiều càng dễ lên Level
StalkProtocol = 0 ;
StalkProtocolId = gg ;
CharacterDeleteMinLevel = 40 //level 40 mới xóa được nhân vật.
CreateCharacter = 1
;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GuildCreateLevel = 100 // level 100 mới tạo guild được
GuildCreate = 1 //cho phép tạo guild(=0 thì không cho tạo guild)
GuildDestroy = 1 //cho phép xóa guild

Trade = 0 // không cho phép trade(=1 thì được trade)

ChaosBox = 1 // cho phép đi chaos castle
ChaosEvent = 1
ChaosEventServer = 192.168.1.107

AttackEventRegenTime = 10 // khi ai đó đánh bạn, trong vòng 10 giây bạn phải giết người đó, ko thì sẽ bị pk!

PKTIME = 180 //180 phút = 3 giờ, thời gian để giảm 1 tội

PKItemDrop = 1 // cho phép rớt đồ khi giết sát thủ

MonsterHp = 0 //máu của quái vật theo mặc định, có thể tăng lên =0.5)

ItemDropPer = 10 //phần trăm rớt đồ, đây là 10% giống mufpt

ZenDurationTime = 20 //thời gian tiền nằm trên đất khi quái vật văng ra

XMasEvent = 0
XMasEvent_StarOfXMasDropRate = 10 XMasEvent_ItemDropRateForStarOfXMas =20

EnableEventNPCTalk = 0 //câu ghi chú bên dưới NPC

IsEledoradoEvent = 1 // cho phép quái vật vàng xuất hiện(rồng vàng...)

EledoradoGoldGoblenRegenTime = 180 // thời gian xuất hiện goblin vàng
EledoradoGoldGoblenItemDropRate = 100 //% rớt ra đồ từ goblin vàng
EledoradoGoldGoblenExItemDropRate = 100 //% rớt ra đồ exc

EledoradoTitanRegenTime = 180 // thời gian xuất hiện titan vàng
EledoradoTitanItemDropRate = 90 //% rớt ra đồ từ titan vàng
EledoradoTitanExItemDropRate = 90 //% rớt ra đồ exc

EledoradoGoldDerconRegenTime = 360 // .....rồng vàng
EledoradoGoldDerconItemDropRate = 80
EledoradoGoldDerconExItemDropRate = 80

EledoradoDevilLizardKingRegenTime = 360 // .....cá vàng
EledoradoDevilLizardKingItemDropRate = 70
EledoradoDevilLizardKingExItemDropRate = 70

EledoradoDevilTantarosRegenTime = 540 // .... rô bô vàng
EledoradoDevilTantarosItemDropRate = 60
EledoradoDevilTantarosExItemDropRate = 60


EVENT1 = 0
Event1ItemDropTodayMax = 0
Event1ItemDropTodayPercent = 0


MerryXMasTalkNpc = 0
HappyNewYearTalkNpc = 0


FireCrackerEvent = 1 //cho phép rớt pháo bông
FireCrackerDropRate = 10 ; 4000/10000=40% FireCrackerDropRate/10000
ItemDropRateForFireCracker = 20 ; 9/10=90% ItemDropRateForFireCracker/10

DevilSquareEventServer = 192.168.1.107
DevilSquareEventConnect = 1


DevilSquareEvent = 1 // cho phép mở devil (=0 thì không có devil)
EyesOfDevilSquareDropRate = 1 //% rớt eyesofdevil
KeyOfDevilSquareDropRate = 1

MedalEvent = 1
GoldMedalDropRate = 10
SilverMedalDropRate = 10
ItemDropRateForGoldMedal = 20
ItemDropRateForSilverMedal = 20


AttackSpeedTimeLimit = 450 // số lần đánh tối đa(đánh quá tốc độ này sẽ dis
IsIgnorePacketHackDetect = 1
HackCheckCount = 3 // cấm truy cập cùng lúc nhìu account(dupe đồ)
MinimumAttackSpeedTime = 200
DecTimePerAttackSpeed = 5.33


SpeedHackPenalty = 3
DetectedHackKickCount = 15
IsKickDetecHackCountLimit = 1

EventChipServerConnect = 1
EventChipServerIp = 192.168.1.107
EventChipEvent = 1

BoxOfGoldDropRate = 10 ; BoxOfGoldDropRate/10000
ItemDropRateForBoxOfGold = 20
EventChipDropRateForBoxOfGold = 10 ; EventChipDropRateForBoxOfGold/100


HeartOfLoveEvent = 1
HeartOfLoveDropRate = 10
ItemDropRateForHeartOfLove = 20


BloodCastleEvent = 1
BloodCastleStartHour = 2 //đây không phải là thỿi gian mở blood, thỿi gian mở blood nằm ở nơi khác, mình sẽ nói sau.
AngelKingsPaperDropRate = 1 ; (AngelKingsPaperDropRate / 10000)
BloodBoneDropRate = 1 ; (BloodBoneDropRate / 10000)

Hướng dẫn config MyGSFun.ini trong Mu Online

Hướng dẫn config MyGSFun.ini trong Mu Online, có một số phiên bản mu online không có file này

Tạo máy chủ mu online trực tuyến

Hướng dẫn tạo máy chủ mu online trực tuyến để chơi cùng bạn bè
Tìm hiểu cách thêm vật phẩm trong Mu Maker Mu Online

Tìm hiểu cách thêm vật phẩm trong Mu Maker Mu Online

Để thêm các mục vào MuMaker, chúng tôi sẽ cần Microsoft Access và Item.kor từ máy chủ game mu mới của bạn
Truyền thuyết và cốt truyện về Mu Online đầy đủ

Truyền thuyết và cốt truyện về Mu Online đầy đủ

Đây là cốt truyện và truyền thuyết về lục địa Mu mà nhiều game thủ có lẽ đã bỏ quên chúng, hãy cùng Ad dành chút thời gian để tìm hiểu về nó nhé
BẠN ĐANG Ở